Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko pedagoginė psichologinė tarnyba teikia konsultavimo paslaugas, kurių metu konsultuojami vaikai/mokiniai, mokinių tėvai, pedagogai ir ktt. Būtina išankstinė registracija.

Konsultuojame:

 • vaikus dėl patiriamų mokymosi, psichologinių ar asmenybės problemų.
  • tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus įvairiais vaikų ugdymo klausimais.
  • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus dėl psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo bei kitų su vaiku susijusių klausimų.

 

NEUROLOGO KONSULTACIJA

 

Įvertina vaiko/mokinio organinius centrinės nervų sistemos pažeidimus, nustato pažeidimo priežastį ir jo gilumo laipsnį. Įvertina lėtinių somatinių bei neurologinių sutrikimų įtaką mokinių ugdymui. Konsultuoja tėvus, teikia informaciją, pasiūlymus dėl specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo.

 

PSICHOLOGO KONSULTACIJA

 

Psichologo konsultacija yra konfidenciali, nemokama.

Į psichologą dėl konsultacijos gali kreiptis:

 • Pats mokinys (vaikas) savarankiškai (gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • Kuomet prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • Kai mokinys siunčiamas Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistų nukreipimu, jeigu tėvai nesirūpina vaiku ir jeigu mokykloje nėra psichologo.

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO ARBA LOGOPEDO KONSULTACIJOS, PRATYBOS

 

Specialusis pedagogas, logopedas veda ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams individualias logopedines arba specialiąsias pratybas, kai ugdymo įstaigoje nėra specialistų arba kitais išskirtiniais atvejais. Taip pat konsultacijos ugdymo klausimais teikiamos vaikų tėvams (globėjams), pedagogams bei kitiems ugdymu suinteresuotiems asmenims.  Konsultacijos bei pratybos teikiamos nemokamai.

Specialiojo pedagogo vedamų pratybų metu:

 • Šalinamas akademinis atsilikimas;
 • Šalinamos mokomųjų dalykų (matematikos, lietuvių kalbos) spragos;
 • Gerinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai;
 • Mokoma mokytis;
 • Lavinama atmintis, dėmesys, mąstymas (ikimokyklinukams);
 • Tikslinami smulkiosios motorikos įgūdžiai (ikimokyklinukams).

Logopedo vedamų pratybų metu:

 • Mokoma(si) taisyklingai tarti garsus;
 • Lavinama foneminė klausa;
 • Tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai;
 • Tobulinamas kalbos gramatinis taisyklingumas;
 • Ugdoma rišlioji kalba;
 • Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai.

Logopedinės arba specialiosios pratybos vyksta 1 kartą per savaitę sutartu laiku. Pratybų trukmė iki 45 min.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO KONSULTACIJA

Socialinis pedagogas konsultuoja specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įstatymo įgyvendinimo, formų pildymo, ugdymo organizavimo.

Atnaujinta Pirmadienis, 27 lapkričio 2017 14:33